دیدار اعضا، ارکان و هیئت رهبری نجم از خیمه حرکت مردمی صلح ولايت فراه

گذارش: تیم رسانه ی نجم فراه   گذارش: تیم رسانه ی نجم فراه   اعضا ، ارکان و هیئت رهبری

بیشتر بخوانید

محفل انتخابات تعیین مسوول ولایتی برای نجم هرات برگزار شد.

گزارش: تیم رسانه یی نجم هرات این برنامه با حضور استاد حمزه مومن حکیمی، رئیس نجم افغانستان، شماری از اساتید

بیشتر بخوانید