امام شهید حسن البنا رحمه الله، معلم ربانی
Bahara Husian zada
برای رسیدن به صلح پایدار در افغانستان چه باید کرد؟
sameer omar
 
 
جوانان امت اسلامی
 
 
fareed
 

کالمونه

January 28, 2019 0

انسانی که میجوید میابد!: شعر: فرید شاهین گر جهـد نکنی، شهد حیات به کام تو نیست گر مصرع ننویسی، هیچ

برنامه ها

دهمین مجلس شورای مرکزی نجم موفقانه برگزار گردید.

May 23, 2019 0

گزارش: تیم رسانه یی نجم نهاد جوانان مسلمان، دهمین مجلس شورای مرکزی خویش را با حضور 35 تن از اعضای

مقالات

نجم از من ستاره ساخت!

March 10, 2019 0

نجم از من ستاره ساخت!: جنگ، و بدبختی کشور، تاثیر عمیق بر روحیه جوانان افغانستان داشت، جوانان امیدی به آینده