عبدالباسط امل به تاریخ ۱۹ حوت سومین سال از تأسیس نهاد جوانان مسلمان (نجم) جوانان متدین و مسؤولیت شناس این کشور می گذرد. طی این…

عبدالمصور برکت په وار وار مې د افغانستان له راډیويي او تلویزیوني چینلونو، چې په ډیری ښارونو او کلو کې یې ځوانان له چتې ایستلې…