نجم فروزان

March 8, 2013 1

مشفق الله رحمتی – انجمن فرهنگی رسالت آسمان پر از ستارۀ ما این است نجمیکه مدام فروغ دارد این است هر کس که شهید راه…

خداوند از میان تمامی امت ها، امت اسلامی را برگزید و رسالت ابلاغ دین خود را بر دوش این امت نهاد .پس از ظهور اسلام،…