از ششمین سالگرد نجم در هرات تجلیل به عمل آمد!

گزارش:تیم رسانه یی نجم هرات امروز ششمین سالگره تاسیس نجم را با جشن و سرور به تجلیل نشستیم. در این

بیشتر بخوانید