پیام تسلیت نهاد جوانان مسلمان-نجم در پیوند به شهادت دکتور صاحب عبدالباقی امین

هیئت رهبری نهاد جوانان مسلمان- نجم، جنایت غم انگیز شهادت پوهنوال دکتورعبدالباقی امین را با شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، از

بیشتر بخوانید