گزارش: تیم رسانه ی نجم

نهمین مجلس شورای مرکزی نهاد جوانان مسلمان به تاریخ 23 سنبله سال جاری روز جمعه در شهر کابل برگزار گردید، در این مجلس که اعضای منتخب شورای مرکزی نجم از 31 ولایت کشور به کابل تشریف آورده بودند، روی موضوعات ذیل بحث و گفتگو نمودند.

  • تقدیم و ارزیابی گزارش فعالیت های شش ماه اول سال در سراسر کشور
  • تصویب تعدیلات در لایحهء کاری نجم
  • استماع پشنهادات اعضای شورای مرکزی نجم برای بهبود کار نجم

که در  لابلای مجلس شورای مرکزی موضوعات مختلف دیگری نیز مورد بحث و مناقشه اعضای مجلس صورت گرفته و در اخیر فیصله های مجلس شورا به تصویب اعضای مجلس شورای مرکزی نجم رسید.

این مجلس بعد از قرآئت فیصله های شورای مرکزی با سخنان اختتامیه و دعاییه استاد حمزه مومن حکیمی رئیس نجم به پایان رسید.

قابل یاد آوری است که اصل شوراییت یکی از ارزش های نجم بوده و همه ساله در حالات عادی برای  دوبار مجلس شورای مرکزی نجم برگزار میگردد،اعضای مجلس شورای مرکزی توسط آرای ارکان نجم از میان ارکان نجم انتخاب میگردد.