ایمان به روز آخرت

ایمان به روز آخرت:

ایمان داشتن به روزآخرت از جمله مومن‌به است و لازم است انسان مسلمان باور و یقین کامل به وقوع آن داشته باشد.
انسان باید به این متعقد باشد که در مقابل زندگی دنیا جهان دیگری وجود دارد و تمام شدن عمر انسان به این معنی است که یک قدم نزدیک به جهان دیگر میشود.

*فواید ایمان به روز آخرت :
ایمان داشتن به روز آخرت ما را کنترول میکند:
نخستین ثمره و یا فایده ایمان به روز آخرت اینست که انسان در دنیا در حرف،گفتار و کردار خود دقت میکند،هیچ زمانِ حرف نادرست به زبان نمی آورد وهمیشه کوشش میکند تا توسط گفتار نیکوی خویش اعمال حسنه خود را ازدیاد بخشد و هیچ زمانی عملی را انجام نمی‌دهد که از جمله‌ی معاصی باشد خواه آن معصیت صغیره ویا کبیره باشد.
ایمان به روز آخرت یادهانی محاسبه ما به پیشگاه پروردگار است که خود را کنترول کنیم وهمه اعضای انسان در روز قیامت شهادت میدهد در باره همه اموری که توسط اعضای بدن مان صورت گرفته باشد،در حقیقت وقتی انسان ایمان به روز آخرت داشته باشد آن زمان خود را کنترول ومدیریت می‌تواند.

(2) دومین ثمره وفایده ایمان به روز آخرت سبقت وپیشی گرفتن در کارهای نیک و معروف:

چگونگی سرنوشت ما در آخرت وابسته است به چگونگی عمل ما در دنیا؛ایمان داشتن به روز آخرت به ما انگیزه میدهد که اعمال نیک و حسنه را انجام بدهیم ودر امور خیر سبقت کنیم.

سومین ثمره وفایده ایمان به روز آخرت ترجیح دادن زنده گی آخرت به زنده گی دنیا .
ایمان داشتن به روز آخرت سبب دوری مان از هم و غم امور بی‌فایده دنیوی می‌شود وهمیشه همه‌ی هم وغم مان در مورد روز آخرت می باشد و میخواهیم تا به خاطر روز آخرت آماده گی کامل داشته باشیم.
در حدیث شریف آمده هست :
(دنیا کشتزار آخرت است)

چهارمین ثمره وفایده ایمان به روز آخرت به زنده گی دنیوی ما هدف میبخشد
وقتی ما به آخرت ایمان داشته باشیم در دنیا هدفمندانه زنده گی میکنیم
وزنده گی ما بدون مسولیت نمی باشد

پنجمین ثمره وفایده ایمان به روز آخرت کنترول غرایض شهوانی
وقتی که انسان ایمان به روز آخرت داشته باشد غرایض خود را کنترول میکند
هیچ وقت نفس انسان خواهش چوکی منصب وبزرگی نمیکند
وهمیشه در یاد الله متعال میباشد

ششمین ثمره وفایده ایمان به روز آخرت آرامش روحی وروانی
انسان که هر قدر قدرت وثروت داشته باشد وقتی که آرامش روحی وروانی داشته باشد او از این نعمت استفاده کرده نمیتواند

هفتمین ثمره وفایده ایمان به روز آخرت احساس مسولیت وآماده گی برای روز قیامت
احساس مسولیت در برابر پرسش های روز قیامت
وآماده کردن توشه به روز قیامت
انسان هوشیار کسی است که برای زنده گی بعد از مرگ اش کوشش بکند

هشتمین ثمره وفایده ایمان به روز آخرت انجام عمل صالحه
مسلمانی که به روز قیامت ایمان داشته باشد همیشه کوشش میکند که عمال صالحه را انجام بدهد ودر همین فکر میباش

نویسنده:محمد حقیار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *