اسلام دین من !

اسلام دین من !

“امروز دین تانرا برای تان تکمیل کردم ونعمت های خودرا برشما تمام نموده واسلام را برای تان به حیث دین برگزیدم”(المائده:3)
قبل از همه برای فردمسلمان شناخت دین مهم تر ازعمل کردن با آن است چون هیچ کاری درغیردانش وفهم مثمرومفید واقع نمیشود چنانچه الله متعال برای پیامبرمحبوب خود محمدص درابتدای به (اقرأ) بخوان امرنمود وآنرا قبل از همه فهمانید که بخوان بنام پروردگارت .
برادرعزیزم ! پیش از همه لازم است بدانی که اسلام دین تکمیل وکامل وبرای همه بشریت (جن وانس) روی زمین همرا باآخرین پیامبرش(محمدص) فرستاده شد ودیگر دینی غیرازاسلام نزد الله منان قابل پسند نمی باشد چنانچه خداوند درقرآن کریم کتاب مقدس خود میفرماید: “بی شک دین حق وپسندیده درپیشگاه الله متعال اسلام است”(آل عمران:19)
برادرگرانقدرم ! قبل ازهمه باید دانست که اسلام همه قوانین را تنظیم نموده وبرای هیچ یکی از گوشه های زندگی انسانی جای را باقی وخالی نگذاشته است این ماهستیم که ازفهم ودرک درست آن عاجز وبه دور مانده ایم ، بندگان خدا حق ساختن قانون را برای ادامه حیات خویش ندارند مگرحق تشریح قوانین الهی را درروشنی احادث گرانبهای پیامبرص ومجتهیدین را دارا می باشند.
خواهر وبرادرگرامی ام ! اسلام تنها دین خواندن ونوشتن ویادگرفتن نیست بل اساس وپایه ای ایمان دردل مسلمان زمان مستحکم میگرددکه فردمسلمان به مقتضیات واساسات آن باوری قلبی داشته وعمل صادقانه وخالصانه نموده واز آن حفاظت وحراست نماید وتنها کسانی از آن لزت میبرند که بعد ازفراگیری اساسات وفهم صحیح به قوانین ولواح آن عمل مخلصانه انجام دهند ودرراه انجام این عمل از هیچگونه سیع وتلاش وقربانی دریغ نورزند.
برادربزگوارم ! یکی اساسات دین خداج برخورداربودن فردمسلمان از عقیده صحیح وسازگار باکتاب الله وسنت رسول الله ص میباشد، البته نه تنها عقیده وباورخشک بل ایمانیکه اعمال وافکار ورفتارش را تغییر دهد مسلمان را درزندگی خود طوری عیار سازدکه ازساده ترین وکوچکترین گناه دست برداشته ودرعیوض اندکترین عمل نیک را دربرابر، برادرمسلمان وخانواده ویاجامعه خویش دریغ نورزد.
ای خواهروای برادر من! آگاه باشید که دین من دین سیاست دین اقتصاد دین فرهنگ دین اخلاق وصداقت دین اجتماع دین زندگی دین ترحم وشفقت دین صبروبردباری دین جدوجهد دین غیرت وشهامت دین پاکی ونظافت دین رسالت وامانت دین عزت وحرمت دین همت وصیانت و… دین است که همه ابعاد زندگی انسانی را دربرمیگیرد وپیروان خودرا برای عملی نمودن احکامات خویش فرامیخواند ودرنهایت دین است که مربوطین خویش را بعد از سیع وتلاش و استفاده از ابزار درامورزندگی انسانی به توکل کردن به خدای یگانه تشویق نموده و فرمان میدهد. الله متعال میفرماید” واورا ازجایی که گمان ندارد روزی میدهد؛ وهرکس برخداتوکل کند، کفایت امرش را می کند؛ خداوند فرمان خودرا به انجام میرساند؛ وخدا برای هرچیزی اندازه ای قرارداده است! ” (الطلاق:3)
برادر من ! بعد ازفهم درست ازدین داشتن باور وعقایدصحیح وانجام به فرایض (کلمه توحید، نماز ، روزه، زکات، حج ) سایرمسؤلیت ها ومکلفیت های دینی با لایش واجب میباشد که یکی از آن امر به معروف ونهی ازمنکر است . چنانچه الله متعال درین مورد تذکر میدهد ” وباید ازمیان شما گروهی (مردم) را به نیکی دعوت کنند وبه کار شایسته وادارند واز زشتی بازدارند و آنان همان رستگارانند”(آل عمران:104)
برادران وخواهران گرامی ! ازموارد ومطالب فوق معلوم میگرددکه وظیفه انسان مسلمان تنها کسب دانش علم ومهارت نبوده بل بعد از علم، داشتن ایمان کامل وباور صادقه وعمل مخلصانه سبب نجات انسان در دنیا وآخرت میگردد وبس ومسؤلیت خطیر را که اسلام بدوش امت گذاشته است همانا دعوت بسوی دین خدا است که هم لازم وضروری وواجب هرفرد مسلمان شمرده میشود.
بااحترام
اسدالله آشنا
رکن نجم
مسؤل اداره ساحوی نجم ولسوالی چاه آب ولایت تخار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *