برای اهدافت زندگی کن!

نبشتۀ: فرید شاهین

در زندگی ات یک هدفی را مشخص کن و گر نه تا آخر عمر ابزار اهداف دیگران خواهید بود، زیرا افرادی زیادی هستند که اهداف بزرگی دارند و برای رسیدن به آنها به افراد بی هدف و بلی گوی نیازمند هستند، چون افراد با هدف برای رسیدن به اهداف خود شان می اندیشند، و هیچگاه زندگی خود را قربانی اهداف دیگران نمی کنند.

هدفی را دنبال کن که آیندۀ مثبتی را برای یک جامعه به ارمغان بیاورد، هدفی که شمع راه نسل های بعدی شود، هدفی که ملت های پشت سرت را از افتادن به گودال های بدبختی نجات دهد، و یا هم هدفی که برای زندگی انسانها یک سهولت و آرامش را در پی داشته باشد.

زندگی ات را برای هدف و مقصودی گره مزن که دست آوردی تاریک برای جامعه های بعدی داشته باشد و آنان را به تنگنای روزگار قرار دهد و همیشه گرفتار باشند، هدفی را دنبال نکن که در اشتباهات تو هزاران کس بسوزد و راه گریزی برای شان نباشد.