آیا اسلام مسلمان را در تنگنا قرار می دهد؟

نوشته: عبدالباسط امل
اگر اسلام ‌از اختلاط مرد و زن منع می‌ کند، برای مسلمان دستور می دهد حجاب شرعی را مراعت کند یا در مجموع امر می کند درون چوکات ترسیم‌ شده زندگی کند این به معنای در تنگنا قرار دادن پیروش نبوده بلکه اسلام همانگونه که دین فطرت است فطرت بشر را دیده دستور داده است.
اما اینکه؛ عدهٔ نفهم می آیند از آن چهرهٔ زشت و خشن به نمایش می گذارند و سبب ترس عام مردم می شوند مشکل در دین نیست و نباید این کج فهمی باعث گردد مسلمان از دینش فراری شود.
اسلام قبل از هر کاری به آموختن علم دستور می دهد، هر فرد چه پسر یا دختر باید بخواند، از علوم شرعی و انسانی بیاموزد، قرآن به صراحت می گوید پرورگار‌ زیباست زیبایی را دوست دارد یعنی مسلمان باید خود را آراسته به زیباترین و‌ نیک ترین صورت و سیرت بسازد‌. اسلام دستور می دهد حق زن ، حق همسایه، حق انسان باید حفظ گردد و حتی در برابر یک ‌زنده جان انصاف شود.
اسلام پیام می دهد مسلمان باید با عمل صالح و پابندی به دین عدالت را در جامعه حاکم بسازد و بسا موارد دیگر.
حالا اگر به همین صورت دین مطالعه و پذیرفته شود و بر مبنای آن عمل گردد بهترین جامعه ساخته می شود و دیگر کسی نمی تواند بهانه بیاورد من انسانگرا هستم نه یک مسلمان کهنه فکر و متحجر.
بیایید از نو دین را مطالعه کرده آن را بپذیریم.