نویسنده: خانم میلودی هارپر

مترجم: مسیح عمر

انسان ها عادی بدنیا میایند، اختیار امدن شانرا خود شان ندارند اما، این که عادی زندگی می کنند و عادی میمیرند، مسولیت عادی بودن شان را خود بدوش میگیرند.

از تعالیم اسلام این برمی اید که انسان مومن، متحرک و حرکت دهنده می باشد اگر گاهی سد در مقابل خود می بیند راه چاره ای می جوید. زندگی پیامبر ص همیشه با ماجرا ها توام بود اما نکته قابل تامل اینست، که چگونه پیامبر ص چالش ها ره به فرصت ها تبدیل نمودند و دنیا را تحول مثبت نصیب فرمودند.

بلی! پیامبر ص انسان با برنامه و پشت کار بودند و هیچگاه تنها با توکل به الله به پیش نرفتند از امکانات مستفید می شدند و توکل به الله متعال را نیز با خود داشتند، مقاله زیر از نوشته های خانم میلودی هارپر استاد کالج شهر ایروان کلفورنیا می باشد و بنده انرا بدست ترجمه گرفتم ان شالله که توانسته باشم قلمم را درست و برحق استفاده نموده وفکر مثبت اندیشی را به شما جوانان منتقل شوم.

فرق میان هدف و خواب می دانید چه هست؟

هدف همان کلمه هایست که در روی کاغذ می نویسیم و برای تحقق آن قدم برمیداریم و خواهان تکمیل ان می باشیم ،وگر نه طفل هم خوب بلد هست چگونه روی کاغذ خط خط بکند اما خواب چیزیست که اگر خواسته باشیم به هدف مبدلش سازیم، می توانیم وگر نه همان فکریست که میاید و میرود.

اهداف تانرا مشخص سازید و این نکات را مد نظر تان داشته باشید:

۱- مطمین باشید که هدف را که ترسیم نموده اید، چیزیست که شما به تحقق ان پایبند هستید، نه ان چیزی که منظر خوش داشته باشد و بگویید که این کار را خواهم کرد اگر شد خو شد اگر نشد، نشد!

۲- هدف تعیین شده شما نباید با اهداف دیگر تان مواجه باشد، موافق با مسیر هدفتان حرکت نماید،نه این که هر ساعتی خواستید تغییرش دهید و ساعتی دیگر دوباره در باره اش فکر کنید

۳- اهداف تانرا در میان این شاخصه ها رشد دهید ۱- خانواده و ماحول خانه ۲- روحی و اخلاقی ۳- اجتماعی و کلتوری ۴- اقتصادی و حرفه ای ۵- فیزیکی و صحی ۶- تربیتی و ذهنیږ

اگر اهداف شما دارای این شاخصه ها بود دقیقا شما برنامه ریز موفق هستید! شما برای چیزی تلاش کنید که واقعا می خواهید تحقق یابد، نه این که با پشت سر گذاشتن امور خوشحال شوید و در این راستا هر قدر که مثبت نگر باشید به همان اندازه نتیجه مثبت بدست تان خواهد امد، مثبت اندیشیدن رشد را به بار میاورد.

۵- هدف تانرا مشخص نماید، بعدش مفصلا انرا در کتابچه یاد داشت تان بنویسید و هر از گاهی بر ان مرور داشته باشید.

۶- اطمنان داشته باشید که که هدف تان بلند ترین درجه را در دنیا دارد و شما با تحقق ان رستگار می شوید.

۷- مهمترین قدم در براورده شدن هدف تان برداشتن قدم و تحرک است.

۸- اهداف تانرا هوشمندانه بنویسید: ۱- مشخص و قابل توجه باشد ۲- با دقت ،معنی دار و محرک باشد ۳- قابل تحقق و قابل قبول باشد ۴- حقیقی و مدلل باشد ۵- قابل تحقیق، محسوس و به موقع باشدږ

سخن اخر: اگر شما می توانید متقاعد کننده باشید، شما می توانید در انظار همه معتبر باشید و اهداف تانرا بدست بیاورید، حالا قدم برداید.