بخش دوم

 اینک می پردازیم به موارد متباقی عوامل تاثیر گزار در کیفیت اجتماعات تربیتی نجم: ۸. تنظیم اجتماع یک هفته قبل: موضوعات اجتماع تربیتی ۱۵روز بعد باید به برادران گفته شود و دروس اجتماع بعدی به برادران تقسیم گردد و باید یک هفته قبل از اجتماع تربیتی مسول تربیت اجندا را تهیه و به استاد تفسیر و سایر کسانیکه مسولیت تقدیم درس را گرفته اند زنگ بزند تا هم تاکید شده و اگر مشکلی داشتند درس به فرد دیگری سپرده شود و باید حداقل دو یا یک روز قبل نیز این موضوع پیگیری شود تا ارائه کننده ها غیر حاضری نکنند و به همین سبب تماس با مسول فرهنگی نیز باشد تا مطالب فرهنگی اجتماع را تهیه و اخبار برادران هم منظم صورت گیرد تا نجوم وقت خود را منظم کنند و دعوت فردی هم مراعات شود و اگر اخبار نجوم یا پیگیری ارائه کننده ها وقتر صورت نگیرد غیرحاضری بیشتر و مشکلات زیادی ایجاد می شود. ۹. ایجاد فضای محبت و صمیمیت: یکی از عوامل بی کیفیت بودن اجتماعات تربیتی حاکم بودن فضای رسمی و اداری در اجتماعات است یعنی اینکه اجتماع با تلاوت شروع و با مقدمه و دروس ختم شود بدون اینکه فرصت کافی ابراز نظر داده شود یا فضای صمیمیت وجود داشته باشد که این کار باعث دلسردی برادران شده و تاثیرات منفی برجای می گزارد.

بنا در اجتماع تربیتی محبت ها بیشتر باشد، تشویق برادران با هدیه دادن قلم، کتاب و سایر موارد باشد، تعارف و معانقه صورت گیرد و اگر امکانات وجود داشت چای، میوه یا یک خوردنی دیگر تهیه شود تا علاقه برادران بیشتر و پابندی شان به اجتماع دائمی باشد.

۱۰. داشتن کلام توجیهی و معرفی اجندا: کلام توجیهی همان سخنان مقدماتی مسول تربیت بعد تلاوت قرآن کریم می باشد که نقش موثر را در اجتماعات تربیتی دارد و کلام توجیهی باید آموزنده، داغ و غیر تکراری مطابق لایحه تربیت ۵ دقیقه باشد و بعد از آن اجندای اجتماع معرفی شود زیرا معرفی اجندا هم نقش تاثیر گزار در کیفیت خوب اجتماعات تربیتی دارد زیرا از یک طرف مسول تربیت قبلا آمادگی درست گرفته و اجندا را تهیه می کند و از سوی دیگر هم نجوم میدانند که کدام برنامه ها و با چی مدت زمانی شامل است و اگر موارد اصلی اجندا قبل از اجتماع با برادران شریک شود بهتر است.

۱۱. مدیریت درست وقت اجتماع: مدت زمان ارائه دروس در لایحه تربیت ذکر شده است که اگر وقت درست مدیریت نشود باعث دلسردی برادران می گردد و کمتر به برنامه ها اشتراک می کنند بنا خوب است مسول تربیت برای استاد تفسیر و سایر ارائه کننده ها مدت وقت شانرا بگوید و نباید روی مواد خارج از اجندا صحبت شود، اگر مسولین سایر بخش ها گفتنی دارند باید قبلا شامل اجندا آنرا بسازند و در کنار آن قبل از ختم هر درس برای ارائه کننده ها یک ورق گذاشته شود که ۵ یا ۱۰ دقیقه وقت دارند تا آنها جمع بندی موضوع را نموده و منظم درس را ختم کنند و همچنان نظریات و بحث ها هم مدیریت شود تا موضوعات پراگنده نشده و سبب ضیاع وقت نگردد.

۱۲. دادن فرصت کافی به همه: لله الحمد در اجتماع تربیتی نجم جوانان با استعداد و توانا اشتراک می کنند و دوست دارند تا پیرامون موضوعات ارائه شده نظر بدهند، سوال نمایند، تعلیق و تبصره داشته باشند و این کار نیک است تا به همه فرصت کافی سخن زدن داده شود تا عملا آنها تشویق و از سرمایه علمی شان استفاده صورت گرفته و در مجالات مختلف دعوتی از آنها استفاده شود و روی افراد ضعیف کار شود، حتی اگر در یک اجتماع جوانان جرئت بیان موضوعات را نداشتند باید روی شان کار شود و فضای اجتماع قسمی آماده شود تا آنها خود را راحت احساس کرده و ابراز نظر کنند مثلا خود مسول تربیت سخنانی را بیان یا سوال نماید و یا سایر مسولین سهم بگیرند تا برادران تشویق و ابراز نظر نموده بتوانند.

۱۳. داشتن برنامه فرهنگی: داشتن برنامه فرهنگی در اجتماع بعد از درس تفسیر و درس دوم عامل مهم در کیفیت اجتماعات تربیتی محسوب می گردد زیرا برنامه فرهنگی باعث نشاط و تنوع در اجتماع گردیده و مسولیت آنرا مسول فرهنگی اداره به عهده دارد که در لایحه تربیت برای بخش فرهنگی ۱۰ دقیقه در نظر گرفته شده و میتوان در بخش فرهنگی از تیم ترانه، سرودن شعر، پخش کلیپ های کوتاه آموزنده توسط کامپیوتر یا مبایل، پارچه تمثیلی، اخبار جهان اسلام یا سایر موارد فرهنگی استفاده کرد.

۱۴. ارزیابی اجتماع تربیتی در اخیر: لله الحمد در نجم بعد از ختم هر برنامه مسولین جمع شده و موارد قوت و ضعف آنرا بررسی و یادداشت می کنند و خوب است تا مسولین در ختم اجتماعات تربیتی هم نشسته و نکات قوت و ضعف اجتماع را بررسی و برای اجتماعات بعدی به نکات مثبت قوت داده و نکات ضعف از بین برده شود.

۱۵. اشتراک مسول تربیت ولایتی در اجتماعات: مطابق لایحه تربیت مسولین تربیت ولایتی باید هر دوماه از اجتماعات تربیتی دیدن و اگر در دوماه نتوانست عملا اشتراک کند تماس های تلیفونی داشته باشد زیرا اشتراک مسول تربیت ولایتی در اجتماع تربیتی از عوامل مهم در کیفیت اجتماعات تربیتی محسوب می شود زیرا مسول تربیت ولایتی تجربه های بیشتر داشته و آگاه از امورات تربیتی است و خوب است تا مسولین ولایتی قبل از اشتراک در اجتماعات فورمه مخصوص با سوالات مهم و مربوطه داشته باشند و قبل از اجتماع در ساحه حاضر و تا اخیر اجتماع تمام برنامه ها را ارزیابی کند و در اخیر هم نکات مهم را خدمت برادران اشاره و خوب است برای ارزیابی بهتر بخش تربیت مسول تربیت ساحوی از اجتماع بیرون شود تا برادران بتوانند درست مشکلات بخش تربیت اداره خود را بیان و مسول تربیت ولایتی در حل آن اقدام کند. در اخیر باید گفت که موارد زیاد و موثر دیگر هم است که در بلند بردن کیفیت اجتماعات تربیتی موثر است اما ما نظر به توان بندگی خود همین موارد ابتدایی را جمع آوری نموده و امیدواریم تا رهنمای ابتدایی برای مسولین تربیت باشد و از الله متعال جل جلا له خواستار قبولی آن در ‌میزان حسنات خویش هستم.