نوشته: فیصل بدخشی

 

 

 خداوند متعال این موهبت بزرگ را برای بندگان خود گرامی و ارزانی داشته است، اگر این نعمت الهی به انسان ها ارزانی نمی شد، انسان با هزار و یک مشکل روحی و روانی مبتلا می شدند!

آنها با  این همه مصایب، مشکلات مادی و معنوی در فرآیند روز مره رو به رو می شدند و سیستم نظام عالم بشریت از هم می پاشید، مصایب و مشکلات طبیعی و غیر طبیعی بر انسان ها عارض می شد و در تنگنای زندگی قرار می گرفتند، اگر این همه مشکلات خواسته و ناخواسته آدمیان به دست فراموشی سپرده نمی شد مطمئناً که جوامع انسانی دچار آسیب های روحی و جسمی می شدند.

ظلم های که ظالمان در امتداد کهن از تاریخ بشریت بر تهی دستان روا داشته اند و دارند به شکل سیستماتیک تر روا می دارند،بر ذهن ها نقش می بست و هرگز فراموش نمی شد، و این باعث میشد تا انسان ها هرگز ازلحظات خوش زنده گی شان لذت و حظ نبرند!