گزارش: تیم رسانه ی نجم بدخشان

اداره مرکزی نجم ولایت بدخشان افطاریه ای را برای تعدادی از جوانان وعلماء مرکز بدخشان شهر فیض آباد تهیه کرده وبه آنان افطاری دادند.

برنامه افطاری با ابتدا با صحبت های از حاجی صاحب شمس الله یکتن از متنفذین شهر فیض آباد شروع گردیده و با دعائیه بخاطر برقراری صلح و همدلی میان هموطنان کشور به پایان رسید.