شنبه 8 ثور 1397
نجوم فراه از تمام ادارات ساحوی، شامل اداره ساحوی مرکز، پوهنتون، ناحیه اول و ناحیه چهارم ساعت 6:30 صبح جهت سیر تفریحی راهی باغ پل(بزرگترین مکان تفریحی این ولایت) شدند.
برنامه با ورزش صبحگاهی تحت نظر استاد غلام حضرت متین آغاز گردید، سپس نجوم به دو دسته ورزشی، فوتبال و کبدی تقسیم شدند.
در نتیجه تیم فوتبال اداره ساحوی مرکز مقام اول، اداره ساحوی ناحیه چهارم و محصلین بترتیب مقام دوم و سوم را کسب نمودند و در ورزش کبدی نیز تیم اداره ساحوی مرکز به مقام اول دست یافت.
صرف صبحانه، تعارف، خوانش سرودها ،نان ظهر و نماز بعد از ظهر نیز در این برنامه گنجانیده شده بود.
بعد از اداء نماز ظهر درسی تحت عنوان: جوانان و تخصص توسط انجنیر محمد اسماعیل سروش رکن نجم فراه ارائه گردید، متعاقبا سوالات و تعلیقات در مورد اهمیت و ضرورت موضوع فوق در عصر حاضر صورت گرفت.
سپس برنامه های فرهنگی شامل پرسش و پاسخ و شعر جنگی صورت گرفت و در اخیر برنامه از بهترین های ورزش و مسابقات فرهنگی تقدیر بعمل آمد و برنامه با دعایه اختتام یافت.