گذارش: تیم رسانه ی نجم فراه

 

گذارش: تیم رسانه ی نجم فراه
 
اعضا ، ارکان و هیئت رهبری نهاد جوانان مسلمان (نجم) در فراه که تعدادی کثیری از فعالین مدني و جوانان نخبه آنها را همراهي میکردند به خیمه صلح فراه آمدند و از این حرکت مردمی که جهت تحقق آرمان های مردم و دست یابی به راه حل بحران کنونی و صلح پایدار در سرتاسر افغانستان برپاه گردیده است حمایت نموده و تاکید کردند که طرف های درگیر در جنگ باید به خواسته های مشروع مردم عام احترام قایل شوند و همچنان کشور های زیدخل در جنگ افغانستان که در رأس آن آمریکا قرار دارد باید بجای ازدیاد نیروهای جنگی و نظامی در افغانستان برای آمدن صلح اقدام کند.
 
قابل یاد دهانی است که از چندین مدت بدینسو در ولایات مختلف کشور، شخصیت های دلسوز به میهن و مردم با راه اندازی خیمه های صلح، میخواهند بر طرف های درگیر در جنگ افغانستان از راه های مدنی فشار وارد نموده و آنها را وادار به برقراری آتش بس و قطع جنگ در کشور نمایند.
 
نهاد جوانان مسلمان-نجم نیز سال 1397 هجری خورشیدی را سال اتحاد و همدلی نامگذاری نموده است وبرای بدست آوردن همین آرمان اتحاد و همدلی در میان تمام ساکنین کشور از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد و از هر اقدام که منجر به برقراری صلح و آرامش در کشور جنگ زده مان گردد، اعلان حمایت و پشتبانی می نمایند.