به مناسبت قیام حماسه آفرین ۲۴ حوت دیار هریوا

نوشته:عبدالباسط خالد

در اواخر زمستان سال ۱۳۵۷ که تازه فقط ۱۱ ماه  از حکومت جور و استبداد نظام کمونیستی بر کشور گذشته بود، مردم سلحشور و مسلمان هرات بر علیه این رژیم سفاک و خون آشام دست به قیام عمومی زدند.

قیام ۲۴ حوت هرات از افتخارات تاریخ معاصر امت اسلامی هست، بلی روزی که مردان از جنس غیرت و شهامت با دستان خالی بر علیه ظلم و استبداد قیام نمودن و از جان های شیرین شان برای سرنگونی نظام کمونیستی مایه گذاشتن.

روز ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ تاریخ شاهد رویدادی عظیمی بود، بلی انسانهای آزادهِ دوران و پاکبازان راه خدا با دستان خالی و با ایمان های محکم به سراغ تانک و توپ رژیم مزدور رفتند و مثل لاله های سرخ  رنگ  فصل زیبای بهاری در زیر رگبار ماشیندارهای تانک روسی تی ۶۲  پر پر شدند و جان به جان آفرین تسلیم نمودند.

بلی، زمانی که ملتی اراده کند، هیچ نیرویی نمیتواند مانع اراده ملت ها شود، ملت عزیز ما با دستان خالی برعلیه تجاوز شوروی و ایادی شان قیام کردند و برای تمامی آزاده خواهان جهان ثابت نمودن که هرگاه ملتی بخواهد در زیر یوغ ظلم وستم نرود، هیچ نیرویی توانایی بهره کشی از آنها را نخواهد داشت.

ملت ها با اراده ها زنده اند و قیام مردمی هرات گواه این مدعاست، امروز همه ملت افغانستان در گوشه گوشه کشور، به شهدای پرافتخار بیست و چهارم حوت افتخار میکنند و آن را نمادی از صبر و استقامت ملت مسلمان افغانستان بر علیه ایادی بیگانه گان می شمارند و با افتخار از آن یاد میکنند و بر قاتلین آنها نفرین میفرستن.

بلی روزگاری که قاتلین این ملت مظلوم از کُشته های ملت پُشته ها ساختند و بر سر اجساد شهدا رجز پیروزی خواندند و هر مخالفی  را با کلمه “اشرار” مستحق الدم دانستند و این دیار زیبا را برای فرزندان آن تبدیل به جهنمی نموده بودند، در همان روزگار ملت مسلمان و با عزت افغانستان با دستان خالی در مقابل این مشت خود فروخته قیام نمودن و تا پای جان در مقابل  اندیشه پوچ کمونیزم ایستادند.

قیام ۲۴ حوت یک مکتب هست ومدرسه،  برای نسل جدید پیام دارد و درس و باید از آن آموخت.

قیام ۲۴ حوت برای ما می آموزاند که این ملت هرگز تسلیم خواسته های یک مشت خود فروخته و مزدور نخواهد شد.

قیام ۲۴ حوت برای ما می آموزاند که این ملت هرگز حاضر به دست برداشتن از معتقدات و ارزش های دینی و ملی خود با هیچ قیمتی نیستند.

قیام ۲۴ حوت برای ما می آموزاند که اندیشه های پوچ وارداتی ولوکه به زور توپ و تفنک تحمیل شود، در میان مردم جایی نداشته و برای تبلیغ کننده گان آن چیزی جز حسرت و پشیمانی به ارمغان نخواهد آورد.

قیام ۲۴ حوت برای ما می آموزاند، آنانی که با اتکاء به نیرو های بیگانه میخواهند اندیشه ها و ارزش های سکولاریستی شان را یکجا با قتل و کشتار و به زور میل تفنگ بر این مردم بقبولاند، چهره های منفور تاریخ اند و هرگز ملت آنها را نخواهد بخشید.

قیام ۲۴ حوت برای می آموزاند که ملت مسلمان افغانستان مرگ با عزت شهادت را بر زنده گی در زیر چکمه های ظلم و ستم ترجیح داده و هرگز حاضر بر معامله نمودن ارزش های دینی خود نیستند.

این قیام برای ما می آموزاند که ملت مسلمان افغانستان در تمام مصایب ومشکلات در کنار هم بوده و هرگز همدیگر را در مقابل ظلم و ستم تنها رها نمی کنند.

و این قیام مبارک چهره آنانی را نیز برای ملت واضح ساخت که ۳۸  سال قبل زیر عنوان مرگ بر امپریالیزم قریه های خود را به خاک و خون  یکسان ساختن و لی امروز خود در کاخ های همان امپریالیزم جهان خوار روزگار به سر میبرند و از معاش سوسیال امپریالیزم جهان خوار بی شرمانه تغذیه میکنند.