نجم خواهران، اداره ساحوی ولسوالی انجیل برنام افطار الصائم را برگزار نمود!

گزارش: تیم رسانه ی نجم ماه مبارک رمضان، بهار مؤمن است، هر لحظه اش فرصتی هست برای تقرب به الله

بیشتر بخوانید