اسد الله ریان، د رسالت فرهنګی انجمن غړی حمزه چې ډیر ستړی وو له خپلې مور سره تر ستړي مشي وروسته یې ورڅخه هیله وکړه…