نوشته: عبدالهادی مهدی، عضو نجم امروز لحظه ای از مهریانی های خدایم، میگویم! بلی ثناء و حمد بی پایان، همان خدایی را که بی نهایت…

نوشته: دکتور یوسف قرضاوی برگردان: فهیم عمر أحادیثی که بیان میدارد: "رسول الله صلی الله علیه وسلم آن قدر که در ماه رمضان تلاش میکردند…

پیام تربیت

June 6, 2018 0

بسم الله الرحمن الرحیم ثنا و ستایش خداوند عزوجل را است که انسان را قطره آبی آفرید و آن را وسیله ای برای خلق انسانها…

دزدی از مسجد!

April 22, 2018 0

نوشته: عبدالباسط امل اعمار مسجد اینجا هنوز تکمیل نشده است، در و کلکین ندارد فقط گنبد و چهار دیواری با نمای یک مسجد؛ همین را…

لیکوال: عبدالجبار مطمئن – فراه د نجم رکن پيغام د انقلاب لري لوګو زموږ د نجم په زړه کې یو کتاب لري لوګو زموږ د…

مدثر اسلامي په عادي حالتونو کې کیدای شي ډیر قوي دلیل ته اړتیا وي چې زما سترګې اوښلنې کړي خو د مور په اړه زما…