نوشته: سید مسلم لبیب روزَ پنجشنبه خبر مرگ سردار محمد داوود خان – رئیس جمهور وقت- از رادیوی ملی، به گوش مردمان رسید و بااین…