عبدالجبار مطمئن - فراه د (ترکي) کورنۍ حاکمان او د هغوي د حاکميت موده محمد ۱ ابن سام له             ۱۱۹۳                  تر            ۱۲۰۶ میلادي پوري. قطب…