نوشته: عبدالباسط خالد، رکن نجم روزهای سرد و بارانی سال  است او که سنش خیلی بالا هست، به سختی پیاده روی کرده میتواند، صبح وقت…