نوشته: محمد عیسی تمیم، رکن نجم ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻟﻤﻪ ﻓﻄﺎﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻩ ﻭبمعنی  ﮔﺷﺎﺩﻥ ﺭﻭﺯﻩ میباشد ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺷﺎمگاهی ﮔﻓﺘﻪ میشود…

نوشته: عبدالباسط خالد، رکن نجم روزهای سرد و بارانی سال  است او که سنش خیلی بالا هست، به سختی پیاده روی کرده میتواند، صبح وقت…