نوشته: احمد صمدی يکي از واژه هايکه بسيار بکار گرفته ميشود واژه آزادي است، استفاده از آن توأم با اعتبار و احترام است . بسياري…

نوشته: سید مسلم لبیب روزَ پنجشنبه خبر مرگ سردار محمد داوود خان – رئیس جمهور وقت- از رادیوی ملی، به گوش مردمان رسید و بااین…