نویسنده:حسن شمس به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس نهاد جوانان مسلمان شش سال قبل از امروز دقیقن در همین نزدهم حوت در شهر زیبای ننگرهار 70…

انجنیر عبدالأحد داوودزی رکنِ نجم سال های قبل در صدد این بودم که به ثقافت اسلامی کار کنم و چگونه بتوانم به فرهنگ و ارزش…