عبدالباسط امل سه روز اول بهار ۹۶ مشارک دو برنامهٔ نجم بودم. این دو برنامه از بزرگترین مجالس نجم می باشد، اضافه از سه صد…