لیکوال: عبدالجبار مطمئن – فراه د نجم رکن پيغام د انقلاب لري لوګو زموږ د نجم په زړه کې یو کتاب لري لوګو زموږ د…