انجنیر عبدالأحد داوودزی رکنِ نجم سال های قبل در صدد این بودم که به ثقافت اسلامی کار کنم و چگونه بتوانم به فرهنگ و ارزش…

عزیزاحمد سراج استاد دانشگاه به مناسبت ششمین سالروز تاسیس نهاد جوانان مسلمان (نجم)  نجم؛ یگانه قافله جوانان بیدار مبارک! شش سال قبل از امروز نجم…