نوشته:  نورشاه قانع ای نجم ای قله موفقیت! ای نجم ای مسیر هدایت! ای نجم ای گهواره ساختن نسل جوان ای نجم ای راه شگوفایی…

لیکوال: عبدالجبار مطمئن – فراه د نجم رکن پيغام د انقلاب لري لوګو زموږ د نجم په زړه کې یو کتاب لري لوګو زموږ د…