دزدی از مسجد!

April 22, 2018 0

نوشته: عبدالباسط امل اعمار مسجد اینجا هنوز تکمیل نشده است، در و کلکین ندارد فقط گنبد و چهار دیواری با نمای یک مسجد؛ همین را…