نوشته: عبدالباسط خالد، رکن نجم روزهای سرد و بارانی سال  است او که سنش خیلی بالا هست، به سختی پیاده روی کرده میتواند، صبح وقت…

نوشته: عبدالباسط امل همه با صدای کسیکه خسته از زندگی باشد، به تنگ آمده باشد و گریه کرده باشد؛ آشنا هستیم. این صدا راحت شناخته…