به مناسبت ششمین اجتماع ارکان نهاد جوانان مسلمانان   نویسنده: محمد رضا «ذهین» عضو نجم فراه و کوچکترین اشتراک کننده اجتماع ارکان 1397 نجم          …