یک چشمدید

June 10, 2018 0

نوشته: انجنیر فرمان شکیبا وقتی صدای انفجار را شنیدم ،لحظه ای نقس د رسینه ام حبس شد و ناخودآگاه اشک ها را روی گونه هایم…

نویسنده : انجنیر قسیم نعیمی مسئول فرهنگی ادراه ولایتی کابل زنده گی در دایره تنگ و تاریک قومیت،همزبانی و همنژادی در واقع زنده گی دور…

 نوشته: محمد عیسی تمیم، رکن نجم ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻟﻤﻪ ﻓﻄﺎﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻩ ﻭبمعنی  ﮔﺷﺎﺩﻥ ﺭﻭﺯﻩ میباشد ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺷﺎمگاهی ﮔﻓﺘﻪ میشود…