نوشته: محمد عیسی تمیم، رکن نجم ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﮐﻟﻤﻪ ﻓﻄﺎﺭ ﮔﺭﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻩ ﻭبمعنی  ﮔﺷﺎﺩﻥ ﺭﻭﺯﻩ میباشد ﺩﺭ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﺷﺎمگاهی ﮔﻓﺘﻪ میشود…

نوشته‌: د.طارق سویدان برگردان: بصیراحمد مبصّر با نام و یاد پروردگار! برای رمضان برنامه ریزی کنید، تا بتوانید پس از سپری نمودن آن هم چنان…

نویسنده: عبدالرحمن عزام رمضان میدانی است که بنده دران بر شهوات نفسانی و وسوسه های شیطانی، پیروز می شود و به جوار رحمت خداوند متعال…