جوان کاندید!

April 26, 2018 0

نوشته:عبدالجبار مطمئن ـ رکن نجم فراه  احساسات امروز با خستگي های فردا قابل مقایسه نیستند. پلان های خدمت مستمر امروزت و چالش های فردایت قابل…