نوشته: عبدالباسط امل همه با صدای کسیکه خسته از زندگی باشد، به تنگ آمده باشد و گریه کرده باشد؛ آشنا هستیم. این صدا راحت شناخته…