عبدالجبار مطمئن - فراه د (ترکي) کورنۍ حاکمان او د هغوي د حاکميت موده محمد ۱ ابن سام له             ۱۱۹۳                  تر            ۱۲۰۶ میلادي پوري. قطب…

نویسنده: عبدالرحمن عزام رمضان میدانی است که بنده دران بر شهوات نفسانی و وسوسه های شیطانی، پیروز می شود و به جوار رحمت خداوند متعال…

نوشته: احمد صمدی يکي از واژه هايکه بسيار بکار گرفته ميشود واژه آزادي است، استفاده از آن توأم با اعتبار و احترام است . بسياري…