نوشته: عبدالباسط خالد، رکن نجم روزهای سرد و بارانی سال  است او که سنش خیلی بالا هست، به سختی پیاده روی کرده میتواند، صبح وقت…

نویسنده:حسن شمس به مناسبت ششمین سالگرد تاسیس نهاد جوانان مسلمان شش سال قبل از امروز دقیقن در همین نزدهم حوت در شهر زیبای ننگرهار 70…