نوشته: عبدالباسط خالد اواخر سال 2011 میلادی بر اساس گزارش های منتشر شده توسط نهاد های بین المللی نزدیک به 260 هزار انسان در شاخ…