به تاریخ 1391/12/16 روز پنجشنبه نظم ولایتي ‌کابل نهاد جوانان مسلمان افغانستان اولین اجتماع خود را با حضور همه ارکان، اعضا و همکاران مربوط ولایت…