نویسنده: احمد لافی  برگردان: عبدالرحمن عزام خداوند متعال کتاب هایش را فروفرستاد و پیامبرانش را برانگخیت تا نشانه ای برای هدایت سرگشتگان به سوی راه…