مدثر اسلامي هیله آرین زما د ماسټرۍ دورې همصنفۍ وه، خواري کښه او درسونو ته پابنده نجلۍ ښکاریده. د ماسټرۍ درسونو تر څنګ دارالمعلمین کې…

مدثر اسلامي زمونږ د کلي ډرېور کاکا پرون د کلي د دوکان مخې د یوه ګرم سیاسي بحث په ترڅ کې د کرزي د دورې…

مدثر اسلامی د چهار شنبې ورځ د ولسمشرۍ د چارو اداره (اداره امور) کې له ځوانانو سره مشورتي غونډه وه. د نجم په استازیتوب د…