خداوند از میان تمامی امت ها، امت اسلامی را برگزید و رسالت ابلاغ دین خود را بر دوش این امت نهاد .پس از ظهور اسلام،…