تاند د ټویټر کلمه له ټویټ Tweet څخه اخیستل شوې چې د کوچنیو مرغانو د اواز په معنا ده. دا هم یو ټولنیزه شبکه ده…