حفیظ پیرزاده یو دوست غټه دوسیه راته په میز کیښوده او هیله یی راڅخه وکړه چې په پوره غور او دقت یی ولولم، سمونې پکې…

عبدالمعید هاشمي سره له دې چې په چاپي او برېښنايي رسنيو کې پراختيا رامنځته شوې او هر څوک خبر  پېژني. په نړۍ کې بېلابېل سرويسونه…