نویسنده: پوهندوی محمد آقا شیرزاد مترجم: احسان الله مهمند جوانان جوانه های سبز زندگی، پروانه گان مسیر سازندگی مشعلداران دعوت و پیش آهنگان کاروان رسالت…