اسلام دین من !

February 24, 2019 0

اسلام دین من ! "امروز دین تانرا برای تان تکمیل کردم ونعمت های خودرا برشما تمام نموده واسلام را برای تان به حیث دین برگزیدم"(المائده:3)…

۲۶ دلو؛ روز شکست طاغوت! عبدالباسط امل ملتهای بزرگ ‌ارزشها و خاطرات عظیمی از حماسه آفرینی و ‌شجاعت مردان و زنان غیور خود دارند، هر…

ونه او صدقه

February 24, 2019 0

ونه او صدقه: دا چې د پسرلي موسم د راتلو او غوړیدو په حال کې دی. خلک او مسؤل چارواکي د کورونو، کوڅو، باغونو، پارکونو…

برای اهدافت زندگی کن! نبشتۀ: فرید شاهین در زندگی ات یک هدفی را مشخص کن و گر نه تا آخر عمر ابزار اهداف دیگران خواهید…