نویسنده: سمینه فاروق برگردان: سمیر عمر دوسال قبل زمانیکه در رابطه با این موضوع با مردم گفتگو داشتم برای آنها این موضوع خیلی جالب و…

نوشته:  نورشاه قانع ای نجم ای قله موفقیت! ای نجم ای مسیر هدایت! ای نجم ای گهواره ساختن نسل جوان ای نجم ای راه شگوفایی…

نویسنده: خانم میلودی هارپر مترجم: مسیح عمر انسان ها عادی بدنیا میایند، اختیار امدن شانرا خود شان ندارند اما، این که عادی زندگی می کنند…