جنگ؛ بس است!

June 20, 2018 0

نویسنده: عبدالرحمن عزام انسان موجودی است دو بعدی؛ دارای ویژگی پذیرشِ صلاح و فساد؛ که اگر در زمینه‏ی رشد و تربیتش، به جانب درست و…

نوشته: محمد عوض دانیال سالهاست مردم ما تمنای شنیدن خبری به این خوبی را داشتند. صلح، صلح مدتهاست که آرزوی این ملت درد دیده و…

یک چشمدید

June 10, 2018 0

نوشته: انجنیر فرمان شکیبا وقتی صدای انفجار را شنیدم ،لحظه ای نقس د رسینه ام حبس شد و ناخودآگاه اشک ها را روی گونه هایم…

نوشته:عبدالجبار مطمئن پس از ۱۷ سال اشغال غربی و بیش از ۴۰ سال در وطنم دو طرف جنگ روی آتش بس هرچند کوتاه مدت به…

نوشته: عبدالباسط خالد روزهای قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود، در میان جوانان قریش، جوانی بود به اسم ابو العاص لقیط…

نوشته: عبدالهادی مهدی، عضو نجم امروز لحظه ای از مهریانی های خدایم، میگویم! بلی ثناء و حمد بی پایان، همان خدایی را که بی نهایت…