نوشته: سید مسلم لبیب ای خِرد دار و ای تو هشیار! اگر نگاهی افکنی به سالَ پار و بپردازی به وارسی نمودن کار وبار، به…

نوشته: عبدالباسط امل همه با صدای کسیکه خسته از زندگی باشد، به تنگ آمده باشد و گریه کرده باشد؛ آشنا هستیم. این صدا راحت شناخته…

بهار دانش

April 3, 2018 0

نویسنده: عبدالرحمن عزام با آغاز دور جدید و نظام کنونی در کشور، هزاران طفل و جوانِ پسر و دختر این مرز و بوم، با به…

به مناسبت ششمین اجتماع ارکان نهاد جوانان مسلمانان   نویسنده: محمد رضا «ذهین» عضو نجم فراه و کوچکترین اشتراک کننده اجتماع ارکان 1397 نجم          …

نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی برگردان: عبدالرحمن عزام مردم در اول برج جاری میلادی، خویی زشت و عادتی رکیک (دروغ اپریل) را جشن می گیرند که…