سرباز وطن:

سرباز وطن از تو کنم حکایتی
سرباز وطن از تو خیزد شجاعتی
از توست این همه صلح و امنیت ما
میگویم آفرین که داری شهامتی
دفاع میکنی از خاک پاک خود
داری به خاکت تو مهر و محبتی
در راه دفاع از وطن تا آخرین نفس
تیر میشوی از جان و مال و ثروتی
(حیدری) گوید از دل و جان خود
خدا دهد بر تو امن و سلامتی