نجمِ کاپیسا مسابقه سیرت خلفای راشده را برگزار کرد!

گزارش: گروپ رسانه یی نجم کاپیسا
مسابقه سیرت خلفای راشده روز جمعه مورخ ۹ دلو ازطرف ادراه ساحوی نجراب بر گزار شد!
این مسابقه با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز و بعدا الحاج مولانا جمشید حیدری مدیر ارشاد و اوقاف نجراب و مولانا محبوب الله حنفی پیرامون ارزش چنین مسابقات صحبت نمودند.
در اخیر ذکریا مجاهد مسؤل ولایتی نجم کاپیسا به تشریح اهداف نجم و روند امتحان پرادختند.
گفتنی است که در این مسابقه بیشتر از سه صد تن از طبقه ذکور و اناث شرکت داشت.