قرآن یگانه طبیب ما:

نویسنده: محمد نبی محمدی رکن نجم
قبل از اسلام هنگامی که دنیا در تاریکهای کفر و جهالت و نادانی فرورفته بود از سرزمین مکه مکرمه ماه رشد و هدایت به تابیدن گرفت که مشرق و مغرب، شمال وجنوب وهرگوشه دنیا را با نور خود نورانی ساخت و بشریت را از کندهای های جهالت بیرون کشید.
پیروانش قرنها با شان وشوکت بر دنیا حکومت و فرمانروایی کرد طوریکه هیچ قدرتی توانایی ایستادگی و مخالفت با آنرا نداشت.
این یک افسانه نیست بلکه حقیقتی است غیر قابل انکار، ولی باید گفت که اوضاع کنونی مسلمانان بصورت نقطه سیاهی، تاریخ درخشان گذاشته را لکه دار میسازد.
وقتی به تاریخ زندگی مسلمانان می نگریم چنین بنظر میرسد که ما تنها مالک عزت و عظمت،شان وشوکت هستیم اما همینکه از اوراق تاریخ توجه خودرا به طرف اوضاع موجود مسلمانان بر می گردانیم متوجه میشویم که ما در نهایت ذلت وخواری، فقر وبدبختی بسر می بریم، نه زور وقوت، نه دولت وثروت، نه شان وشوکت، نه الفت و محبت…… بلکه برعکس دارای هرنوع خرابی و مرض هستیم.
عقل به حیرت میآید!
■ قومی که روزگاری دنیارا سیراب میکرد چرا امروز لب تشنه میخوابد؟
■ قومی که دنیا را درس تمدن و آزادی می آموخت چرا امروز خود غیر متمدن ودر غلامی بسر می ببرد؟
امروزه که وضعیت بیشتر از قبل خراب شده وآینده بیشتر از گذشته پر خطر وتاریک به نظر میرسد، در چنین وضعی خاموش نشستن ما، تلاش و کوشش نکردن ما،جرمی است که هرگز جبران نخواهد شد.
وقتی ادعا داریم شریعت ما یک قانون کاملا الهی و تا قیامت ضامن فلاح و بهبودی دینی و دنیوی ماست پس چگونه روا است که ما از پیش خود بر اعلاج امراض مان بپردازیم. بناء بر ما لازم است که قرآن کریم را یگانه طبیب خود قرار داده و از این مرکز رشد و هدایت طریقه علاج امراض مانرا جستجو کرده و مطابق آن عمل نمایم.
چنانچه خداوند متعال میفرماید:
وعدالله الذين أمنؤا منكم و عملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض (سورة نور أيه ۵۵)
الله متعال وعده داده است،آنان را که ایمان آورده اند آز شما وعمل شایسته انجام داده اند،آنهارا حتما در زمین خلیفه خواهند کرد.
و القرآن دستورنا
گر همی خواهی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز به قرآن زیستن