بیایید تاریخ بسازیم !

شعر: فرید شاهین

بیا که واژۀ صلح را به مشقِ زر نویسیم
شکـوه با همـی را به دار و در نویسیم

بیا کشتی شکسته را به ساحـل رسانیم
بجـایی واژۀ جنگ، چـیزی دیگـر نویسیم

بیا که دفتر و دیـوان ظلمت را بسوزانیم
کتـاب سـرنـویشت را از ســر نـویسیم

تو گر همـرزمِ شاهینی ز تبهکاری بگذر
بیا بر صفحـۀ تاریـخ ازیـن بهـتر نویسیم

نویسنده: فرید شاهین