زن مخزن مهر و محبت:

زن چیست زن مهربانترین موجود روی زمین است که خداوند متعال آفریده است. زن مادری است که حاضر است شب های دراز را بخاطر فرزندش بیدار بماند زن خواهری است که برادرش را از جان شیرینش بیشتر دوست دارد زن همسری است که بخاطرش دروازه های بهشت به روحت باز میشود ای مرد قدرش را بدان! زن چی موجودی است؟ زن زیباترین موجود روی زمین است! اگر احترامش را داشته باشیم و وی را دوست داشته باشیم مراقبش باشیم زن همه ای دنیایش را به شما هدیه میدهد زن کتابی است که جز به وسیله مهر و محبت خوانده نمیشود زن آینه ای است که چهره های گرفته را خندان و صورتهای پیر را جوان میسازد زن خزانه مهر و محبت است! زن حصه مهمی زنده گی انسانی را تشکیل میدهد! {انسان را خداوند{ج} ساخت انسانیت ساختن دست خود انسان است ارزش دادن به زن ارزش دادن به انسانیت} در مورد زنان بیشتر از این نمیدانم که حتی نفرت آنها هم به گمانم نوع عشق است!