گزارش از: گروپ رسانه یی نجمِ کاپیسا

ادارهٔ ساحوی‌ دانشگاه البیرونی به روز پنجشنبه مؤرخ ۲۹ قوس از فارغین ممتاز دانشکده های مختلف کاپیسا با اعطای «تبریک نامه» تقدیر به عمل آوردند. برنامه با گردانندگی محمد افضل دانش رکن نجم و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری ابوذر آغاز گردید. به تعقیب تلاوت استاد ذکریا مجاهد پیرامون اهمیت علم‌ و دانش برای جوانان صحبت کردند و‌ در ادامهٔ آن پوهنیار استاد عبدالرازق هدفمند پیرامون رسالت جوانان سخنان زیبای را با محصلین شریک ساختند. در نهایت برنامه «تبریک نامه» های تهیه شده توسط ادارهٔ نجم برای مشترکین اهدا شد.